Yazım Kuralları

Genel İlkeler

Araştırmalarınızı Dorlion Journal’ın yazım ve yayın kurallarına uygun bir şekilde sisteme yüklemelisiniz.

 1. Dorlion Journal (Academic Social Research), uluslararası hakemli bir dergi olup yayın yeri Odunpazarı/Eskişehir - Türkiye’dir. Yılda 2 (iki) defa yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlayabilir.
 2. Dorlion Journal (Academic Social Research) yayın hayatını İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Dil, Edebiyat, Lehçeler, Halk Bilimi, Tarih, Coğrafya, İletişim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sosyal Hizmet, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tez, kitap vb. tanıtım yazıları gibi akademik sosyal çalışmaları yayınlayan bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergimizde bu alanlar dışındaki çalışmalar yayın kurulunun onayı haricinde yayına kabul edilememektedir.
 3. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.
 4. Yazarlar, makalelerini dergi sistemine yükledikleri andan itibaren editöryal süreç tamamlanana kadar makalelerini geri çekemez veya başka bir dergi platformuna yükleyemezler. Dorlion Dergisi'ne gönderilen yazıların tüm telif hakları yazarlara ait olup, kaynak gösterilmek suretiyle yeniden geliştirilerek başka bir yerde yayınlanabilir, çoğaltılabilir, kullanılabilir. Ayrıca yazılardan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar yazarlara aittir. Dergimize gönderilen yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez. Editöryal ekip, yazılar üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 5. Dorlion Journal (Academic Social Research)’in yayın dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak gerektiği takdirde yayın kurulunun onayı dâhilinde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.

 6. Makalenin başında en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract), 3-5-7 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords); Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.
 7. Dorlion Journal (Academic Social Research)’e gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör kurulu tarafından eklenecektir.
 8. Dorlion Journal (Academic Social Research)’te makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir: Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı önce yabancı dil ve yazım kontrol hakemlerine/editörlerine yönlendirilmektedir. Bu hakemlerin/editörlerin onayından geçen her makale için en az 2 alan hakemi atanmaktadır. Bu iki alan hakemi, ilgili bilim/anabilim dalında en az Dr. unvanına sahip uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu iki hakemden 2 ret alan makale yazarına iade edilirken 2 kabul alan makale yayın sürecine alınır. Bunların dışında 1 ret 1 kabul alan makaleye üçüncü bir hakem daha atanır ve o hakemin kararına göre makalenin sürecine karar verilir. Makaleyle ilgili süreç bilgileri yazarlarla paylaşılmaktadır.
 9. Dorlion Journal (Academic Social Research)’te hakem raporu sonucu yazar tarafından düzeltilen makale dergiye ulaşınca eğer hakem makaleyi ikinci kez görmek istiyorsa makale tekrar hakemlere Dergi sistemi üzerinden gönderilmekte ve hakemlerden tekrar onay beklenmektedir.
 10. Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum özet metin bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir. Tam metin olarak yayınlanan bildiriler etik kurallar dâhilinde yayına kabul edilmez.
 11. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, alfabetik yazar soyadı sırasına göre baş harfleri hariç yazar soyadı ve adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.
 12. Dorlion Journal (Academic Social Research)’te hakemler editör ekip tarafından belirlenmekte ve sisteme eklenmektedir.
 13. Dergimize gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Board of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)'un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 14. Hakemlik süreci başlayan ve/veya yayına hazır olan makaleleri yazarları yayından çekemez.
 15. Dorlion Journal’da yayınlanan makalelere yazar(lar)ın iletişim bilgileri ve ORCID ID numaraları (yazar kimlik numarası) eklenmektedir.
 16. YAZILAR, DERGİ SİSTEMİNE EKLENİRKEN AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜLERE GÖRE DÜZENLENMELİDİR:
 17. Etik Kurul izni gerektiren çalışmaların kararları sisteme yüklenmelidir. Yöntem kısmında belirtilip ayrıca makalenin ek kısmına kararın örneği eklenmelidir.
 18. Etik kurul izni gerektiren makalelerden 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) ayrıca araştırma verileri 2020 öncesine ait olan ve dergiye 2020 yılında gönderilen çalışmalarda yazarın çalışma verilerinin 2020 yılı öncesine ait olduğunu yöntem kısmında belirtmesi koşuluyla bu makalelerden de etik rapor istenmemektedir.
 19. Dergiye gönderilen makaleler, editöryal süreç başlangıcında  iThenticate, Turnitin veya intihal.net benzerlik programı aracılığıyla kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı %15’in üzerinde olan çalışmalar yayın sürecine alınmazlar .                                                                    
 20. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ'NE GÖNDERİLECEK KİTAP İNCELEMELERİNDE ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

 • Kitap incelemeleri, kitap özetinden veya tanıtımından farklı bir içerikle kurgulanmaktadır. Kitap incelemeleri, analitik bir yaklaşımla kitabın temel tezini çözümleyerek ele alan bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Kitabın bölümlerinin tanıtılması, yazar ve yayınevi hakkında kısa bilgilerin verilmesi, incelenen kitabın yazarın diğer yayınları arasındaki yerinin belirlenmesi ve kitabın alan yazına olan katkısının ne olduğunun açıklanması iyi bir kitap incelemesinin temel özellikleridir. Gönderilecek incelemelerde bu hususlar göz önüne alınmalıdır.
  • Kitap incelemesinde uzun alıntınlar ile inceleyen araştırmacıların görüşlerini içermeyen değerlendirmelerden uzak durulmalıdır. Kitabın temel konusu ve tezi, kitabın incelediği dönem, zaman ve kişiler gibi bilgiler, inceleyen araştırmacının yaklaşımı ile ortaya konulmalıdır.
  • Kitap incelemesi başlığı altında kitabı tanıtıcı bilgiler olan eser adı, yazar, yayım yılı, basım evi, baskı sayısı, ISNB numarası, kaç sayfa olduğu yazılmalıdır.
 • Kitap tanıtımı yapan yazar olarak kitapla aynı fikirde olabilir veya kitabın fikirlerine karşı çıkabilir veya kitabın sunduğu bilgilerde, yargılarda veya yapıda örnek teşkil eden veya eksik kalan yönleri belirtiniz.

  -Kitap tanıtımı yapan yazar olarak ayrıca kitapla ilgili düşüncelerinizi de açık bir şekilde ifade etmelisiniz.

  -Kitap incelemesi, bir kitapta ortaya konulan en önemli noktalara ışık tutularak bunların eleştirel olarak tartışılmasıdır. Kitap incelemesi giriş, kitabın özeti, eleştirel tartışma ve sonuç gibi genel bir yapıyı takip etmelidir.

  Kitap incelemesi yazarı:                                                                                                      

  -Giriş kısmında ana tez ve yaklaşımını ifade etmeli,                                                                                       

  -Özet kısmında kitabın esas argüman ve iddiaları üzerine odaklanmalı ve çalıştığı disipline getirdiği katkı ve itirazları sıralamalı,                                                                                                                           

  -Eleştirel tartışma kısmında kitap yazarının alanında yaptığı katkıların önemini değerlendirmeli, argümanlarının dayandığı veriler ve bunların bağlama uygun kullanılıp kullanılmadığını incelemeli ve

  -Sonuç kısmında kitaba ilişkin ulaştığı sonuçları ifade etmelidir.

 

Sayfa Düzeni

 1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Yazı Tipi/ Yazı Stili

Gentium Plus

Makale Kelime Sayısı  

 

4000-8000 (İlk Dört Sayıda Dikkate Alınmayacaktır.)

(Çeviri makalelerde bu sınır aranmaz.)

Yazı Boyutu (ana metin)

11

Boyutu (dipnot metni)

8

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi 

1,25 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

                                                                                                                

 1.  Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi, makale sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.
 2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 3. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.
 4. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde sadece tek bir formata bağlı kalınmalıdır. Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Kaynakçanın düzenli ve formata uygun olması dergimizin öncelikleri arasındadır.

 

Yazım ve Yayın İlkeleri ile İlgili Açıklama

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır.

Makalenin ana başlığı 14 punto, küçük ve koyu harfli yazılmalı, İngilizce başlığı ise 12 punto, küçük  ve italik yazılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: (Bold 10 punto)
Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere; Giriş, ana, ara ve alt başlıklar rakam verilerek kullanılmalıdır. (Sonuç ve Kaynakça Hariçtir).

Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve 150-300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet (Abstract) bulunmalıdır.

Özetin altında, 3-5-7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet ve abstract kısmı 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Ana Metin: 
A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, dikey olarak, MS Word programında, Gentium Plus yazı karakteri ile 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa düzeni belirtildiği şekilde olmalıdır.

Dipnot: Dipnotta yer alan bütün bilgiler Gentium Plus yazı fontu ile 8 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablolar ve Şekiller: 
Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen üstüne ortalı şekilde yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde sadece aşağıdaki format uygulanmalıdır. Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır:

Örnek Kaynak Gösterme:

Makale Tek Yazarlı:

Dipnot: Yılmaz Arı, “Toplumsal Değişim ve Din”, Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5/16 (2021b), 131.

Kaynakça: Arı, Yılmaz. “Toplumsal Değişim ve Din”. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar 5/16, (2021b), 131-142.

 

Kitap:
Dipnot: Yılmaz Arı, Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite; Adıyaman Dedeleri Örneği, (İstanbul: İlmi &    Asitan Yayınları, 2. Baskı, 2022), 35.

Kaynakça: Arı, Yılmaz. Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite; Adıyaman Dedeleri Örneği. İstanbul: İlmi  & Asitan Yayınları, 2. Baskı, 2022.

           
Kitap Bölümü Tek Yazarlı:

 

Dipnot: Yılmaz Arı, “Din ve Otorite Kavramları Bağlamında Sünnilikte Dini Otorite”, İlahiyat Alanında 

               Araştırma ve Değerlendirmeler, ed. Fevzi Rençber, Yılmaz Arı vd., (Ankara: Gece Kitaplığı, 2021a),

               Mayıs/166.

 

Kaynakça: Arı, Yılmaz. “Din ve Otorite Kavramları Bağlamında Sünnilikte Dini Otorite”. İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. ed. Fevzi Rençber, Yılmaz Arı vd., Mayıs/163-188. Ankara: Gece Kitaplığı, 2021.

TÜM DİPNOT VE KAYNAKÇA ATIF BİLGİSİ İÇİN BKZ.:

 

ÇALIŞMALARDA İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. Edisyon (metin içi ya da dipnotlu) kullanılacaktır. www.isnadsistemi.org

 

Klavuz: https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/

17.04.2023 TARİHİNDEN ÖNCE SİSTEME YÜKLENEN VE HAKEM SÜRECİ BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR İÇİN DAHA ÖNCE BELİRLENEN KURALLAR GEÇERLİ OLUP, HAKEM SÜRECİNDE VEYA SONRASINDA GEREKLİ REVİZELER YAPILACAKTIR. 

Editöryel ekip yazı üzerinde akademik kurallara uygunluğu sağlama anlamında edite/revize yapma hakkına sahiptir.

 

Şablonlar ve Formlar

Lütfen aşağıdaki 1 numaralı formu doldurup imzalayarak 2 numaralı Makale Şablonuna uygun olarak yazılmış makaleniz ve intihal raporunuz ile birlikte sisteme yükleyiniz:

1. Makale Başvuru Formu - İndir

2. Örnek Makale Şablonu - İndir