Yalnızlık ve Felsefe

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11532723

Anahtar Kelimeler:

Felsefe, Yalnızlık, Ontoloji, Varoluşçuluk, Ontolojik Yalnızlık

Özet

Bu makale yalnızlığın neden felsefi bir problem olduğu sorusunu yanıtlamak üzere hazırlanmıştır. Yalnızlığın neden felsefi bir problem olduğunu açığa çıkarabilmek için öncelikle yalnızlığın nasıl bir kavram olduğundan, nasıl tanımlandığından ve ortaya çıkış sebeplerinden bahsetmek gerekir. Yalnızlığın nasıl bir kavram olduğunu göstermek ve yalnızlığı düşünsel bağlamda tanımlamak onun felsefe ile olan ilişkisini anlamak için önemlidir. Bu sebeplerle giriş bölümünde kısaca yalnızlığın ne anlama geldiğinden, nasıl tanımlanabileceğinden, ortaya çıkış sebeplerinden ve kavramsal açıdan neden tek başınalıktan farklı bir anlam içerdiğinden bahsedilmiştir. Yine giriş kısmında yalnızlık tanımlanırken, yalnızlığın sadece psikolojinin bir konusu olmadığına ve yalnızlığın pek çok alanda işlenen, her çağda ortaya çıkabilecek, disiplinler arası bir kavram olduğuna da değinilmektedir. Öte yandan anlaşılması ve tanımlanması zor olan bu kavramın çeşitli bakış açılarıyla oluşturulmuş türleri bulunmaktadır. Bu bağlamda yalnızlığın felsefe ile olan ilişkisini açıklayabilmek için yalnızlığın türlerinden de bahsetmek gerekir.  Bu yüzden çalışmanın ikinci kısmında, yalnızlığın varoluşçu bir bakış açısıyla oluşturulmuş türlerinden biri olan ontolojik yalnızlık seçilmiştir.   

Referanslar

Arı, Yılmaz. “A Crime against Humanity and the Tragedy of Genocide: An Evaluation That Israel Should Be Sued for State Terrorism against Palestinians”. çev. Mustafa Turan. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/2 (Dec. 2023), 445-465. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10429568

Arı, Yılmaz. “Bir İnsanlık Suçu Ve Soykırım Trajedisi: İsrail’in Filistinlilere Uyguladığı Devlet Terörü Nedeniyle Yargılanması Gerektiğine Dair Bir Değerlendirme”. Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi 5 (Aralık 2023), 22-44. https://doi.org/10.61216/darulhadisdergisi.1392165

Çüçen Abdülkadir. Heidegger’de Varlık ve Zaman. Bursa: Asa Kitapevi, 1997.

Balapashev, Beken vd. “The Actualization of Loneliness in Modern Philosophy”. Trans/Form/Ação 46/4 (Aralık 2023), 25-42. https://doi.org/10.1590/0101-3173.2023.v46n4.p25

Bobo, Michael D. “Ben Lazare Mijuskovic, ‘Consciousness and Loneliness: Theoria and Praxis.’” Philosophy in Review 40/1 (11 Mart 2020), 31-33. https://doi.org/10.7202/1068156ar

Borgna, Eugenio. Ruhun Yalnızlığı, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2014.

Cevizci, Ahmet. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 26. basım., 2014.

Costache, Adrian. “On Solitude and Loneliness in Hermeneutical Philosophy”. Meta: Research in Hermeneutıcs, Phenomenology, and Practıcal Phılosophy 5/1 (June 2013), 130-149.

Çınar, Fatih. “Gülşen Âbâd’da Seyr ü Sülûk Alegorisi”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1/2 (Dec. 2023), 247-276.

Çüçen, Abdulkadir. “Heidegger ve Felsefe”. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi No.1 (Haziran 2006), 7-24.

Dahlberg, Karin. “The Enigmatic Phenomenon of Loneliness”. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2/4 (January 2007), 195-207. https://doi.org/10.1080/17482620701626117

Descartes, René. Meditasyonlar, çev. Çiğdem Dürüşken. Alfa Yayıncılık, 2015.

Gallagher, Shaun. “A Critique of Existential Loneliness”. Topoi, 10. https://doi.org/10.1007/s11245-023-09896-4

Gierveld, Jenny De Jong. “A Review of Loneliness: Concept and Definitions, Determinants and Consequences”.

Reviews in Clinical Gerontology 8/1 (Şubat 1998), 73-80. https://doi.org/10.1017/S0959259898008090

Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman, çev: Kaan H. Ökten. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2. Baskı., 2011.

Kahraman, Yakup. “Kurucu Öğe Olarak Modern Özne Anlayışının Teşekkülü”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 128-144. https://doi.org/10.20981/kaygi.474645

Karnick, Paula M. “Feeling Lonely: Theoretical Perspectives”. Nursing Science Quarterly 18/1 (Ocak 2005), 7-12. https://doi.org/10.1177/0894318404272483

Lévinas, Emmanuel. Time and the Other and Additional Essays, Çev. Richard A Cohen. United States of America: Duquesne University Press, 1987.

Mcgraw, John G. “Loneliness, İts Nature and Forms”. Man and the World 28 (1995), 43-64.

McGraw, John G. Personality Disorders and States of Aloneness (İntimacy and Aloneness). New York: Brill, 2012. https://doi.org/10.1163/9789401207706

Merton, Thomas. Thoughts in Solitude. Newyork: RosettaBooks, 2005.

Mijušković, Ben Lazare. Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature. Bloomington: iUniverse, Inc, Third edition., 2012.

Ortega y Gasset, José. İnsan ve “Herkes”. çev. Neyire Gül Işık. İstanbul: Metis Yayınları, 4. basım, Ağustos 2011., 2011.

Özodaşık, Mustafa. Yalnızlık. Tablet Basım Yayın, 2005.

Özüaydın, Bergen Coşkun. “Bilinemez Olarak Başkası: Levinas, Sartre ve Husserl”. Possible Düşünme Dergisi 13 (2018), 7-17.

Peplau, Letitia Anne - Perlman, Daniel. “Loneliness a Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy”. A Wiley Interscience Publication, 18.

Pepleau, Letitia Anne - Perlman, Daniel. “Theoretical Approaches to Loneliness”. Researchgate, 123-134.

Powys, J.Cowper. A Philosophy of Solitude. Newyork: Simon and Schuster, 1933.

Sartre, Jean Paul. Bulantı, çev. Selahattin Hilav. Ankara: Can Yayınları, 1981.

Shapin, Steven. “‘The Mind Is Its Own Place’: Science and Solitude in Seventeenth-Century England”. Science in Context 4/1 (1991), 191-218. https://doi.org/10.1017/S026988970000020X

Sobol, Lydia. “Comment on ‘The Actualization of Loneliness in Modern Philosophy’”. Trans/Form/Ação 46/4 (Aralık

, 43-48. https://doi.org/10.1590/0101-3173.2023.v46n4.p43

Stavros, Baloyannis J. “The Philosophy of Solitude”. Encephalos 52 (2015).

Svendsen, Lars. Yalnızlığın Felsefesi, çev. Murat Erşen. İstanbul: Redingot Yayınevi, 2. Baskı., 2018.

Taylor, Barbara. “Philosophical Solitude: David Hume versus Jean-Jacques Rousseau”. History Workshop Journal 89 (01 Nisan 2020), 1-21. https://doi.org/10.1093/hwj/dbz048

Tufeyl, İbn. Ruhun Uyanışı Ya Da Hayy İbn Yakzan’ın Olağanüstü Serüveni. İstanbul: İnsan Yayınları, 1985.

Tülüce, Hüseyin Âdem. “Martin Heidegger’de Dasein Kavramı”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2016), 245-259.

Yakut, Selahattin. Yabancılaşma, Yalnızlık ve Dindarlık (Psikososyal Bir Bakış). Ankara: İksad Yayınevi, 2021.

Yakut, Selahattin. Yalnızlık: Psiko-Sosyal Bir Bakış. Ankara: İksad Yayınevi, İksad., 2019.

Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 26. basım, 2014.

“İngiltere’de ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kuruldu | Euronews”. Erişim 06 Mayıs 2024. https://tr.euronews.com/2018/01/18/ingiltere-de-yaln-zl-k-bakanl-g-kuruldu

Independent Türkçe. “Önce Birleşik Krallık, sonra Japonya: Ülkeler neden yalnızlık bakanlığı kuruyor, hangi stratejileri izliyor?” 03 Mart 2021. Erişim 06 Mayıs 2024. https://www.indyturk.com/node/324511/dünya/önce-birleşik-krallık-

sonra-japonya-ülkeler-neden-yalnlık-bakanlığı-kuruyor

Pandemi ve Yalnızlık 2. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı (Bildiriler, Makaleler ve Denemeler) Editörler Prof.

Dr. Ebulfez Süleymanlı Arş. Gör. Bengi Çakmak Arş. Gör. Berat Dağ. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları-49, 2020. https://uuyayinlari.com/uploads/content/files/pandemi-ve-yalnizlik-69.pdf

“Türk Dil Kurumu | Sözlük”. Erişim 22 Nisan 2024. https://sozluk.gov.tr/

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dogan, M., & Tüzer, A. (2024). Yalnızlık ve Felsefe. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 2(1), 142–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.11532723