Social Change and Religion

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11491788

Anahtar Kelimeler:

Sociology of Religion, Change, Transformation, Social Change, Religion, Religious Change

Özet

Change is an inevitable fact of all communities and all institutions that make up societies. Religion as a social organization that brings social orders into being and keeps them together is anything but a section and a crucial factor of social change. A change event that may occur in an existing part of the social structure may eventually affect almost all the infrastructures in the existing structure system. Alongside with the modernism (before and after); It's obviously true that a rapid and effective change process is experienced in almost every field in all societies affected by the process. In the functioning of the aforementioned process, religious perceptions and tendencies gradually change in this phenomenon, as well.. As it is known, important events that occur in social systems can cause sudden and surprise needs and a number of problems aimed at meeting these needs, and these emerging problems affect almost all institutions, including religion, and force themselves to adapt to change. The institution of religion, which is an important element of the social order, is almost in contact with the whole of this system. Religion is accepted as an effective system that performs absolute functions that are important for the ongoing social order. The reflection of some goals and needs of the social order is seen in the functions of the phenomenon of religion and in the structures it creates in order to fulfill these functions. The purpose of this study is to understand the complex relationship between religion and change. For this purpose, first of all, conceptual analyzes were made and the subject of social change was examined. Then, the functions of the phenomenon of religion in the process of social change have been discussed. Thus, this study is important in terms of defining social change, religion and change phenomenon and determining what they are.

Referanslar

Abuzar, Celil. “Dinin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkisi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0/26 (Temmuz-Aralık 2011), 143-153.

Aksu, Zahid. İslâm’ın Doğuşunda Sosyal Realite, Hukuki Ayetler ve İçtihadi Kaynaklar. Ankara: İlahiyat Yayınları, 2005.

Akyüz, Niyazi- Çapcıoğlu İhsan. “Toplumsal Değişme ve Din, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi”. Din Sosyolojisi El Kitabı. ed. Niyazi Akyüz-

İhsan Çapçıoğlu. 377-393. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2008.

Arslan, Hammet. “Budizm’in Çin’e Girişinde İpek Yolunun Önemi ve İşlevi”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/1 (2018), 1-21.

Arslantürk, Zeki- Amman, M. Tayfun. Sosyoloji/ Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001.

Arı, Yılmaz. “Din ve Otorite Kavramları Bağlamında Sünnilikte Dini Otorite”. İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. ed. Fevzi Rençber. 163-188. Ankara: Gece Kitaplığı, 2021.

Arı, Yılmaz. “A Crime against Humanity and the Tragedy of Genocide: An Evaluation That Israel Should Be Sued for State Terrorism against Palestinians”. çev. Mustafa Turan. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/2 (December 2023), 445-465. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429568

Arı, Yılmaz. “Bir İnsanlık Suçu Ve Soykırım Trajedisi: İsrail’in Filistinlilere Uyguladığı Devlet Terörü Nedeniyle Yargılanması Gerektiğine Dair Bir Değerlendirme”. Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi 5 (Aralık 2023), 22-44. https://doi.org/10.61216/darulhadisdergisi.1392165

Arı, Yılmaz. “Toplumsal Değişim ve Din”. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar 5/16, Summer (2021), 131-142. https://doi.org/10.31455/asya.958362

Berger, Peter Ludwig. Dini Kurumlar, Toplumbilimi Yazıları. İzmir: Anadolu Yayınları, 1999.

Berger, Peter Ludwig. “Dini Kurumlar”. çev. Adil Çiftçi. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 0/9 (1995), 425-465.

Bottomore, Thomas Burton. Toplumbilim: Sorunlarına ve Yazınına İlişkin Bir Kılavuz. Ankara: Doğan Yayınları, 1977.

Bilgiseven, Amiran Kurtkan. Köy Sosyolojisi. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1968.

Bilgiseven, Amiran Kurtkan. Genel Sosyoloji. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1995.

Bird, John. Din Sosyolojisi Nedir. çev. Abdulvahap Taştan- Mustafa Derviş Dereli. İstanbul: Lotus Yayınları, 2017.

Çelik, Celaleddin. “Toplumsal Değişme ve Sosyal Zaman İlişkisi”. Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye'de Toplumsal Değişme, Sosyoloji Yıllığı 21. ed. Ertan Eğribel-Uğur Özcan. 467-477. İstanbul: Kitabevi, 2011.

Doğan, İsmail. Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Pegem Yayıncılık, 7. Basım, 2007.

Doğan, M. Sait. “Sosyalleşme, Sosyal Değişme ve Siyasal Değişme”. Istanbul Journal of Sociological Studies 3/31 (2012), 31-40.

Dönmezer, Sulhi. Sosyoloji. Ankara: Savaş Yayınları, 1982.

Erkal, Mustafa. “Sosyal Değişme ve Sosyal Gelişmeye Çağdaş Bir Yaklaşım”. Journal of Social Policy Conferences 0/31 (2012), 297-328.

Erol, Nilüfer. “Toplumsal Değişme ve Eğitim: Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar”. Akademik Bakış 5/9 (2011), 109-122.

Freyer, Hans. Sosyolojiye Giriş. Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1963.

Güngör, Özcan. AND Center. Analytic Divinity Center. “Toplumsal Değişme ve Din”. Erişim 29 Mart 2020. https://andcenter.org/tr/marifetdi vani/toplumsal-degisme-ve-din

Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.

Günay, Ünver. Toplumsal Değişme Tasavvuf Tarikatlar ve Türkiye. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1999.

Hilav, Selahattin. Diyalektik Düşüncenin Tarihi. İstanbul: Sosyal Yayınları, 1993.

Kirman, Mehmet Ali. Din Sosyolojisi Terimler Sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011.

Mardin, Şerif. Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.

Rocher, Guy. Le Changement Social. Paris, 1968.

Sezer, Baykan. Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1981.

Sinanoğlu, Ahmet Faruk. “Toplumsal Değişim ve Din”. Hikmet Yurdu 0/1 (Temmuz-Aralık 2008), 23-29.

Sargın, İzzet.” Değişim ve Hukuk”. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 0/2 (2003), 103-115.

Subaşı, Necdet. Din ve Toplum. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, 2014.

Sunar, Lütfi. Değişim Sosyolojisi. İstanbul: AUZEF Yayınları, 2015.

Şentürk, Mustafa. “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi”. Marife 14/2 (2014), 25-42.

Toker, İhsan. Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2009.

Tunaya, Tarık Zafer. Siyasî Müesseseler ve Anayasa Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 3.Basım, 1975.

Turhan, Mümtaz. Kültür Değişmeleri. İstanbul: M.E.B. Yayınları, 1969.

Okumuş, Ejder. Toplumsal Değişme ve Din. İstanbul: İnsan Yayınları, 2012.

Okumuş, Ejder. “Toplumsal Değişme ve Din”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8/30 (2009), 323-347.

Özgüven, Ali. “Sosyal Değişme ve Sosyal Gelişme”. Journal of Social Policy Conferences 0/32 (2012), 165-171.

Ülken, Yüksel. 20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi-Günümüzün İktisadi Sorunları ve Başlıca Tahlil Aletleri. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989.

Vergin, Nur. “Değişim ve Süreklilik”. Türkiye Günlüğü 0/25 (1993), 5-7.

Vergin, Nur. “Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış”. Toplum Bilim 0/29-30 (1985), 9-28.

Yeşilmen, Halit. “Kavram ve Süreç Yönleriyle Kültür Sorununu Değer Fenomeni Üzerinden Aşma İmkânı”. Güncel Sosyoloji Araştırmaları. ed. Mustafa Talas. 73-110. Ankara: İKSAD Publihing House, 2020.

Yılmaz, Selman. Türkiye’de Toplumsal ve Dinî Değişimin İzleri: AK Parti İktidarında Nereden Nereye (Öğretmenler Üzerinden Bir Değerlendirme). Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Arı, Y., & Hocaoğlu, F. (2024). Social Change and Religion. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 2(1), 76–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.11491788