Sinop’ta Türk-İslam Medeniyetinin Sembol İsmi: Sarı Saltuk (Saltuk et-Türkî)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8061600

Anahtar Kelimeler:

Sinop, Sarı Saltuk, Alevî, Sünni, Türk-İslam Medeniyeti.

Özet

Tarihi kaynaklarda “mücahid-gazi, şeyh, baba, dede, gazi-derviş, alperen, âlim, mübarek zat, ermiş, derviş” gibi sıfatlarla anılan Sarı Saltuk (Saltık) (ö. 697/1297-98) Sünnî, Alevî ve Bektaşî çevrelerince farklı yönleriyle benimsenmiş önemli bir şahsiyettir. Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşip İslamlaşmasında etkin rol oynayarak gönüllerin fethedilmesi noktasında önemli gayretleri olan bir kişidir. Gerçek şahsiyeti ile mitolojik kimliği karşılaştırıldığında mitolojik şahsiyetinin dilden dile daha çok yayıldığını ve insanlar üzerinde daha yoğun tesirler meydana getirdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Sarı Saltuk, Sinop’ta doğmuş, çocukluğunu ve gençliğini Karadeniz’in kıyı şehri olan bu ilimizde geçirmiştir. Daha sonra Kırım tarafına geçip fetihlerini bu diyarlarda sürdürmüştür.  Bu bağlamda Sarı Saltuk, Sinop’un yetiştirdiği en önemli değerlerdendir. Sarı Saltuk doğup büyüdüğü Sinop’un sınırlarını aşarak Anadolu, Rumeli ve Balkanlarda derin izler bırakmış, yaşamış olduğu coğrafyanın insanları tarafından çokça sevilen, sınırları ve yüzyılları aşan, Türk-İslam kültürünün önemli simalarından biri olmuştur. Sarı Saltuk, bir Anadolu ereni olarak Hacı Bektâş-ı Velî’den aldığı feyizle Anadolu’nun değişik yerlerinde ve Balkanlarda uğradığı yerlerde insanların İslam ile tanışmalarına katkısı olduğu için vefatından sonra adına birçok makam-türbe inşa edilmiştir.  Bugün günümüzde Sarı Saltuk adına Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, İstanbul, Edirne, Niğde, Diyarbakır, Kütahya, Manisa, Tunceli ve İznik gibi yerleşim merkezlerinde pek çok makam ve türbesi bulunmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmamızda Sarı Saltuk’un hayatı, Anadolu ve Balkanlarda İslam’ın yayılmasına olan katkıları, Türk İslam medeniyetine etkisi ve çağları aşarak günümüze verdiği mesajları değerlendirilecektir.

Referanslar

KAYNAKÇA / REFERENCES

Ahmet Yaşar Ocak. Sarı Saltık: Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü (XIII. Yüzyıl). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.

Akalın, Şükrü Halûk. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. “Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk” Erişim 28 Eylül 2018. http://turkoloji.cu.edu.tr

Akalın, Şükrü Halûk. “Saltukname’ye Göre Sarı Saltuk”. Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (6-10 Kasım 2013), 351-363.

Arı, Yılmaz. Değişim Sürecinde Alevilikte Dinî Otorite. Ankara: Berikan Yayınevi, 2020.

Arı, Yılmaz. “Din Ve Otorite Kavramları Bağlamında Sünnilikte Dini Otorite”. İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Ed. F. Rençber vd., Ankara: Gece Kitaplığı, 2021/Mayıs, 163-188.

Arı, Yılmaz. “Samsat Yöresi Halk İnanışları”. International Academic Social Resources Journal 6/24 (2021), 643-657. Doi: https://doi.org/ 10.31569/ASRJOURNAL.230

Arı, Yılmaz. Değişim Sürecinde Alevilikte Dinî Otorite; Adıyaman Dedeleri Örneği. 2. Baskı, İstanbul: Asitan Yayınları, 2022.

Babinger, Franz. “Sarı Saltuk Dede”. İ.A. X, 220.

Güzel, Abdurrahman. “Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi ve Sarı Saltuk”. 19-26. Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 6-10 Kasım 2013. Köstence-Romanya, 2014.

Işık, Ayhan. “Çankırı’nın Manevi Fatihleri: Çankırı Seyyidleri”, Alevilik Araştırmaları Dergisi 14 (2017): 85-110.

Işık, Ayhan. “Sinop’un Manevi Mimarları: Sinop Seyyidleri ve Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları”. Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk İslam Kültürü Sempozyumu (5-7 Ekim 2018) Sinop.

Işık, Ayhan. “Maraş’ın Manevi Mimarları: Maraş Seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları”. Alevilik Araştırmaları Dergisi 15 (2018), 53-106.

Kiel, Machiel. “Bektaşî Ocağının Arnavutluktaki Kuruluş Tarihine Dair Bir Not (1567 1568'de Kaydedilen Kruja'daki Sarı Saltuk Dede Ocağı)”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 13 (2000), 37-42.

Kiel, Machiel. “Sarı Saltuk”. DİA, XXXVI: 147-149.

Kökel, Coşkun. “Sarı Saltuk ve Balkanlarda Alevi, Bektaşi Kültürü”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43 (2007), 117-123.

Mendel, Gerard. Son Sömürge Çocuk: Sosyo-Psikanaliz Açıdan Otorite. (çev. Hüsen Portakal), İstanbul: Cem Yayınları, 2005.

Okiç, M. Tayyib. “Sarı Saltuk’a Ait Bir Fetva”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1952), 48-58.

Öz, Mehmet. “Sinop”. DİA. XXXVII: 252-256. Ankara: TDV Yayınları, 2012.

Sarıkaya M. Saffet. Bardakçı, M. Necmettin. Gürkan, Nejdet. “İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk”. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 32/2 (2013), 75-110.

Sarıtaş, Kamil. “Hak Halîlî Dergâhı’nın Bilgi Kaynakları”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 102 (Haziran 2022), 119-142.

Tuğrul, Talip. Tunceli Alevîliğinde İnanç ve İbâdet (Sarı Saltuk Ocağı Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul: 2006), 48.

Ünlü, İhsan, “Alevilikte Dedelik Kurumu Oluşumu ve İşlevleri”. Geçmişten Günümüze Alevilik Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu” 1. Cilt. Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2014.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Rençber, F. (2023). Sinop’ta Türk-İslam Medeniyetinin Sembol İsmi: Sarı Saltuk (Saltuk et-Türkî). ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD) ISSN: 2980-2806, 1(1), 48–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.8061600