İslam Siyaset Teorisinin Temel Dinamikleri

Yazarlar

  • Mücahit Orkun İkinci Kilis 7 Aralık Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8063313

Anahtar Kelimeler:

İslam, Siyaset, Devlet, Din, Hilafet

Özet

İslam siyaset teorisyenlerinden İbn Akîl (ö. 513/1119), siyaseti; “Hakkında vahiy veya Hz. Peygamber’in bir uygulaması olmasa dahi insanları salâha ulaştıran ve fesattan uzaklaştıran işleri yapmak.” olarak tanımlar. Yaptığı bu izahla aslında İbn Akîl, bizlere İslam’ın devlet idaresi ve siyaset ile olan ilişkisinde sahip olduğu en temel prensipleri özetlemektedir. İslam’ın temel iki dayanağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinde Müslümanlar için herhangi bir devlet yönetim modeli önerilmemektedir. Buna karşılık Kur’an’daki pek çok ayette ve Hz. Peygamber’in hadislerinde, yöneticisi ve halkı Müslüman olan bir siyasi erk -ki buna devlette denilebilir- için kamu yararı adına toplumun tümünün uyması gereken dinamikler, değerler ve ilkeler mevcuttur. Bunlar; adalete riayet, şûra/meşveret yani her işte olduğu gibi devlet işlerinde de danışma usulü ile kararlar almak, liyakati önemsemek, iyiliği emredip kötülüklere engel olmak gibi zaman ve mekân fark etmeksizin herkesi kapsayıcı tümel kaidelerdir. Bu çalışmada, İslam’ın ideal bir devlet ve toplum düzeni için esas olarak kabul ettiği temel dinamikler üzerinde durulmaktadır. İlaveten teoride idealize edilen bu temellerin pratikte nasıl vücut bulduğuna da değinilmektedir.

Referanslar

KAYNAKÇA / REFERENCES

Apaydın, H. Yunus. “Siyâset-i Şer’iyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 37. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.

Atvan, Hüseyin. Melamihu mine’ş-Şura fi’l-Asri’l-Ümevi. Beyrut: Daru’l-Ceyl, 1991.

Celaleddin es-Suyuti. Halifeler Tarihi. çev. Abdullah Gündüz. İstanbul: Asalet Yayınları, 2018.

Crone, Patricia. Medıeval Islamic Polıtıcal Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed bin Habib el-Basri el-Maverdi. El-Ahkamü’s-Sultaniyye. ed. Ahmed Cad. Kahire: Daru’l-Hadis, 2006.

el-Kalkaşendi. Halifelik Kurumu ve Tarihi. ed. Aydın Usta. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2019.

Fahreddin er-Razi. Ana Hatlarıyla Kelam ve Felsefe; el-Muhassal (Arapça - Türkçe). çev. Eşref Altaş. İstanbul: Klasik Yayınları, 2. Basım, 2020.

Fazlurrahman. “İslam ve Siyasi Hareket: Dinin Emrindeki Siyaset”. çev. İbrahim Maraş. Journal of İslamic Research 7/2 (Spring 1994), 193-201.

Garaudy, Roger. İslâm Medeniyetinin İnsanlığa Katkısı. çev. Cemal Aydın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2020.

Gözübenli, Beşir. “Kıyemî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 25. Ankara: TDV Yayınları, 2002.

İbnü’t-Tıktaka. El-Fahri: Devlet İdaresi, Halifeler, Vezirleri Tarihi. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2016.

İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî. Keşfü’l-ḫafâʾ ve müzîlü’l-ilbâs ʿamme’ştehere mine’l-eḥâdîs̱ ʿalâ elsineti’n-nâs. nşr. eş-

Şeyh Yûsuf b. Mahmûd el-Hâcc Ahmed. Mektebetü’l-’İlmi’l-Hadîs, ts.

Kara, İsmail. İslamcıların Siyasi Görüşleri I; Hilafet ve Meşrutiyet. İstanbul: Dergah Yayınları, 2. Basım, 2011.

Korkmaz, Fahrettin. Gazâli’de Devlet. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2. Basım, 2018.

Mevdudi, Ebu’l-A’lâ el-. Hilafet ve Saltanat. çev. Ali Gencer. İstanbul: Hilal Yayınları, 2018.

Muir, Sir William. The Caliphate. Oxford: Oxford University Press, 2. Basım, 1892.

Mukâtil b. Süleymân. Tefsîr-i Kebîr. ed. Abdullah Mahmûd Şehhâte. çev. M. Beşir Eryarsoy. C. 2. İstanbul: İşaret Yayınları, 2017.

Mukâtil b. Süleymân. Tefsîr-i Kebîr. ed. Abdullah Mahmûd Şehhâte. çev. M. Beşir Eryarsoy. C. 3. İstanbul: İşaret

Yayınları, 2017.

Mukâtil b. Süleymân. Tefsîr-i Kebîr. ed. Abdullah Mahmûd Şehhâte. çev. M. Beşir Eryarsoy. C. 4. İstanbul: İşaret Yayınları, 2017.

Rayyıs, Muhammed Ziyauddin er-. İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri. çev. İbrahim Sarmış. Ankara: Fecr Yayınları, 3. Basım, 2017.

Sırma, İhsan Süreyya. Abbasiler Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları, 17. Basım, 2019.

Sırma, İhsan Süreyya. Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları, 23. Basım, 2019.

Şen, Abdurrahim. İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar ve Meşruiyet. İstanbul: Klasik Yayınları, 2020.

Thomas Hobbes. Leviathan. çev. Semih Lim. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.

Vekîl, Muhammed Seyyid el-. el-Ümeviyyûne beyne’ş-Şarki ve’l-Ğarbi. 2 Cilt. Dimeşk: Daru’l-Kalem, 2. Basım, 2014.

Weber, Max. Bürokrasi ve Otorite. çev. H. Bahadır Akın. İstanbul: Adres Yayınları, 2005.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

İkinci, M. O. (2023). İslam Siyaset Teorisinin Temel Dinamikleri. ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD) ISSN: 2980-2806, 1(1), 58–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.8063313