Hilmi Ziya Ülken’in Din Anlayışı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10251801

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Din , Hilmi Ziya Ülken , Anadolu Müslümanlığı

Özet

Avrupa’da meydana gelen bilimsel, ekonomik ve sosyolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan toplumsal yapıdaki farklılaşmalar Avrupa dışı coğrafyaları da etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu da bu gelişmelerden etkilenmiştir. Modernleşme çalışmaları ile birlikte ortaya çıkan Osmanlı toplumundaki gelişmeler içerisinde din-toplum ilişkileri de bir farklılaşmaya uğramıştır. Süreç imparatorluktan cumhuriyete bir ulus devlet anlayışına geçişle yeni bir döneme başlangıç olmuştur. Bu bağlamda yeni ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki din-toplum ilişkilerinin ne olduğu ile ilgili olarak farklı bilim insanları farklı görüşler ve çalışmalar ortaya koymuşlardır. Hilmi Ziya Ülken de bu bilim insanlarından biri olarak Türkiye özelindeki din-toplum ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış önemli bilim insanlarından birisidir. Çalışmanın konusunu; Hilmi Ziya Ülken’in din anlayışının müellifin içinde bulunduğu sosyolojik bağlam üzerinden ele alınması oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise Türkiye’de psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında eserler vermiş olan Ülken’in din anlayışını tespit ve bu anlayışın bugünle olan bağını kurmaya çalışmak şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Ülken’in din anlayışına yönelik düşünceleri, mekân, zaman ve dönemin şartlarına göre değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ülken’in laiklik, dinde reform gibi konularda gösterdiği olumlu tutumu reformist ve milliyetçi yönünün de olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemine dayalı olarak doküman analizi ve belge tarama modelinden yararlanılmıştır.

Referanslar

Avcı, Nazmi. Düşün Anaforunda Bir Adam Hilmi Ziya Ülken. İstanbul: Dem Yayınları, 2005.

Balakbabalar, Muhsin. ''Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken''. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/1-4 (Temmuz 1975), 1-18.

Coşkun, Hasan. “Altınyayla Yöresinde Ziyaret Fenomeni İle İlgili İnanç ve Uygulamalar”. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/2 (Aralık 2016), 95-122.

Coşkun, Hasan. “Halk Dindarlığından Türk Müslümanlığına Sosyolojik Bir Bakış”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 14/1 (Yaz 2019), 111-126.

Fedayi, Osman. Hilmi Ziya Ülken’de Dini Hayat. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.

Karahan, Fazıl. "Hilmi Ziya Ülken ve Aşk Dini". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 33 (Ekim 2018), 131-147.

Kocadaş, Bekir. "Türkiye'de Toplumbilim Öncülerinden: Hilmi Ziya Ülken". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi I (2008), 80-95.

Korlaelçi, Murtaza. "Hilmi Ziya Ülken'in Din Anlayışı". Felsefe Dünyası II (36), 9-30.

Kurt, Abdurrahman. Din Sosyolojisi. İstanbul: Sentez Yayınları, 2015.

Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2009.

Özçelik, Musaye Konak. Cumhuriyet Dönemi Türk Sosyolog Ve Tarihçilerinin Türk Toplum Tarihi Ve Sosyal Sorunları Konusunda Görüşlerinin Karşılaştırılması (Hilmi Ziya Ülken, Cahit Tanyol, Halil İnalcık, Kemal Karpat Örneğinde),

Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 2021.

Sanay, Eyyüp. ''Ülken Hilmi Ziya''. İslam Ansiklopedisi, C 42, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012. 291-293.

Ülken, Hilmi Ziya. Ahlak. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından No. 310. 1946.

Ülken, Hilmi Ziya. Anadolu Kültürü Üzerine Makaleler. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2021.

Ülken, Hilmi Ziya. “Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedeleri”. Mihrab Mecmuası 13-14 (Haziran 1924), 434-451.

Ülken, Hilmi Ziya. Aşk Ahlakı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2020.

Ülken, Hilmi Ziya. Değerler, Kültür ve Sanat. İstanbul: İstanbul Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş. Matbaası, 1965.

Ülken, Hilmi Ziya. "Değerler ve İnanma Problemi Hakkında Bazı Notlar". İlâhiyat Fakültesi Dergisi 7/1-4 (Ocak 1958–1959): 25–26.

Ülken, Hilmi Ziya. Destanlar. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2019.

Ülken, Hilmi Ziya. Dini Sosyoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1943.

Ülken, Hilmi Ziya. Felsefeye Giriş. (C. 2), Ankara, 1958.

Ülken, Hilmi Ziya. İçtimai Doktrinler Tarihi. İstanbul: Yenidevir Basımevi, 1941.

Ülken, Hilmi Ziya. İslam Düşüncesi. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2020.

Ülken, Hilmi Ziya. "Medeniyetimizin Değerler Sistemi". Türk Düşüncesi Dergisi 1/1 (Aralık 1953), 13.

Ülken, Hilmi Ziya. Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Talim Ve Terbiye Dairesi Yayınları, 1969.

Ülken, Hilmi Ziya. Tarihi Maddeciliğe Reddiye. İstanbul: İstanbul Kitabevi, 1981.

Ülken, Hilmi Ziya. "Tasavvuf Psikolojisi." Üniversite Konferansları 1944-1945 içinde. ed. Tevfik Sağlam, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu vd. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1946, 194-206.

Ülken, Hilmi Ziya. "Türkiye’de Batılaşma Hareketi". İlâhiyat Fakültesi Dergisi 8/1-4 (Haziran 1960), 6–7.

Ülken, Hilmi Ziya. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2021.

Ülken, Hilmi Ziya. Yeni Zamanlar Felsefesi. 3. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.

Ülken, Hilmi Ziya. 50. Yıl. Ankara, 1973.

Tanyu, Hikmet. Ankara Civarında Adak Yerleri. İlahiyat Fakültesi Yayını, 1969.

Vergili, Ayhan. "Çok Yönlü Bir Sosyolog: Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken". Journal Of Intercultural and Religious Studies 1 (2011), 145-169.

Yavuz, Emrah. “Din Sosyolojisi”. Özel Sosyoloji Alanı Olarak Din Sosyolojisi içinde. ed. Özcan Güngör ve Rıdvan Şimşek. İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2020.

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Aydoğan, O., & Coşkun, H. (2023). Hilmi Ziya Ülken’in Din Anlayışı. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10251801