Din Sosyolojisi Perspektifinden Emile Durkheim: Dinin Kaynağı ve Toplumsal Anlamı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8067418

Anahtar Kelimeler:

Din Sosyolojisi, Din, Toplum, Durkheim, Kutsal.

Özet

Bu çalışma, Durkheim’ın din teorisini literatür taraması yöntemiyle ele alarak dinin toplumdaki varlığını ve etkisini açıklama amacını taşımaktadır. Çalışmada, Durkheim’in Dini Hayatın İlk Biçimleri adlı eseri üzerinde odaklanılmış ve dinin kaynağına yönelik vurguları incelenmiştir. Durkheim, bu eserinde Avustralya’daki bir kabileye odaklanarak dinin toplumsal kökenlerini incelemiştir. O, dinin toplumdan kaynaklandığını, yani toplumun tanrı olduğunu iddia etmektedir. Bu şekilde, Durkheim dinin toplumsal gerçekliğin bir parçası olduğunu ve onun toplumsal yapılardaki işlevini vurgulamaktadır. Ayrıca, dinin toplum içindeki yaptırımının ve işlevselliğinin önemine dikkat çekmektedir. Durkheim’a göre din, toplumsal bağlamda anlaşılması gereken bir olgudur ve sosyolojik bir perspektifle incelenmelidir. Bu çalışma, Durkheim’ın din teorisini anlamamızı sağlayan bilgiler sunmaktadır, ancak eleştirel bir perspektiften yaklaşıldığında, Durkheim’ın dinin bireysel deneyimlerini ve çeşitliliğini yeterince ele almadığı ve dinin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini göz ardı ettiği söylenebilir. Ayrıca, Durkheim’ın dinin evrenselliği ve farklı kültürlerdeki çeşitlilik konularında sınırlı bir bakış açısına sahip olduğu gözlemlenebilir. Bu nedenle, Durkheim’ın din teorisi eleştirel bir incelemeyi gerektirmekte ve dinin çok boyutlu doğasını tam olarak kavramaya yönelik daha kapsamlı bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Referanslar

KAYNAKÇA / REFERENCES

Akyüz, Niyazi - İhsan Çapçıoğu (ed.). Sosyolojik Teori ve Din. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

Aron, Raymond. Sosyolojik Düşüncenin Evreleri. çev. Korkmaz Alemdar. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 8. Baskı., 2010.

Aydın, Mehmet. Dinler Tarihine Giriş. Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2. Baskı., 2000.

Berger, Peter L. Dinin Sosyal Gerçekliği. çev. Ali Coşkun. İstanbul: İnsan yayınları, 1993.

Brown, A. Radclife. “Din ve Toplum”. çev. Ünsal Oskay. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi XXIII/4 (1969).

Chevalier, Jean. Din Fenomeni. ed. Mehmet Aydın. Konya: Din Bilimleri Yayınları, 3. Baskı., 2000.

Coşkun, Ali (ed.). Din Toplum ve Kültür Din Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.

Çınar, Aliye. Sosyolojik ve Antropolojik Açıdan Dine Bakış. Bursa: Emin Yayınları, 1. Baskı., 2009.

Durkheim, Emile. Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri. çev. Özer Ozankaya. İstanbul: Cem Yayınevi, 1. Baskı., 2010.

Eliade, Mircea. Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu Menşe’lerin Özlemi. çev. Mehmet Aydın. Konya: Din Bilimleri Yayınları, 3. Baskı., 2004.

Freyer, Hans. Din Sosyolojisi. çev. Turgut Kalpsüz. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.

Günay, Ünver. Din Sosyolojisi Dersleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 62, 1993.

Kurt, Mehmet Ata. Dinin Sosyal Dayanışmaya Etkisi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Nebi, Malik Bin. Kur’an Fenomeni. çev. Yusuf Kaplan. İstanbul: Külliyat Yayınları, 2008.

Okumuş, Ejder. Din Sosyolojisi. Ankara: Maarif Mektepleri, 2018.

Okumuş, Ejder. Dinin Toplumsal İnşası. Ankara: Akçağ Yayınları, 2015.

Paden, William E. Kutsalın Yorumu. çev. Abdurrahman Kurt. İstanbul: Sentez Yayınları, 2008.

Sezen. Sosyoloji Açısından Din Dinin Sosyal Müesseseler Üzerindeki Tesirleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu. 22, 3. Baskı., 198M.S.

Wach, Joachim. Din Sosyolojisi. çev. Ünver Günay. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu. 98, 1995.

Zuckerman, Phil. Din Sosyolojisine Giriş. çev. İhsan Çapcıoğu - Halil Aydınalp. Ankara: Birleşik Yayınları, 2009.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Mirzaoğlu, M. A. (2023). Din Sosyolojisi Perspektifinden Emile Durkheim: Dinin Kaynağı ve Toplumsal Anlamı. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(1), 68–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.8067418