Gün Ve Geleceği Iskalama Tercihinin Aşkın Formu: Kutsal Gelenek Perspektifi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8057481

Anahtar Kelimeler:

Kutsal, Gelenek, Akıl, İslam, Kelam

Özet

Geçmişi ve dahi kutsal yaşanmışlık süreçlerini tanıma babında her daim ilkesel duruş üzerinden hareket etmek gerekmektedir. Aksi takdirde dünü değerlendirme yerine kutsal form hâline getirme iradesi öne çıkacaktır. Hatta oldukça yakından anlamaya çalışırken bize sunulan bazı aşamaların değişik sendromlara dokunduğu görülmektedir. Buna göre, yaşanan ile yaşanması gerekenin bilindiği kadarıyla ilkeden ziyade tutumları öne aldığı rahatlıkla söylenebilir. Mamafih oldukça anlamsız hatta son derece katkısız bir duruşu haber veren tarihsel yaşanmışlık hatta tercihlerin bazılarının yaşanır kutsallık formu gibi sunulması tercihi, bu süreçler bağlamında son derece bölücü ve dahi gereksiz, hatta bir o kadar da anlamsız bir olgu gibi gözükmektedir. Buna göre, İslâm ya da Müslümanlığın teşekkül devri geleneğinin daha başından itibaren anlatma iradesi olarak savaş ve çatışma süreçleri üzerinden tarihsel birikime konulması, esasında geleneğin varlık nedeni olan ‘insan yetiştirme düzeni’ ile değil, ‘insanı hesaba çekme’ ya da ‘yok etme’ tercihi hatta gerekliliği üzerinden anlatma iradesi ön plana çıkmaktadır. Bu tercihin din olgusuna katkı sunmaktan ziyade onu beşerî oluşumların gerekli aygıtı olarak anlamaya duçar kılar ki, gelinen ve tercih edilen bu aşamanın din olgusunu ilkesel olarak değil, yaşanmış olgular sürecinde ele alındığını göstermektedir. Atılan bu adımın beşer tercihi olması ise, beşerin dünyasında gerekli olanın her durumda yaşanır bir olgu olması kadar her dem hayat bulmasına imkân sunmadığını açıklamaktadır. Tarihsel birikimin bize bıraktığı en değerli örneklem, dünü anlamaya çalışırken ezberlenip dayatılan kutsal forma değil, beşerin zamansal, tarihsel ve de coğrafî duruşu nedeniyle yaşanmışlık tecrübesine dayalı olarak ele almanın gerektiği hususudur. Bu eğilimin günü değerlendiren insan için hem pozitif kaynak hem de yaşamsal tecrübenin bıraktığı olası güvenlik çemberi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Aksine durumların oluşması segmentinde öne alınan şeyin, mutlak surette dünle sınırlandırılan yaşam ve kalite formu olduğu seçeneğidir. Üstelik de bahsedilen yaklaşımın kendi açısından olmasa bile muhatap olduğu her basamakta geleceği atlama seyrinin ardından günü yaşayan değil, dünü kutsallaştıran negatif bir irade eğilimine fırsat sunduğu tespiti, uzun süredir tecrübe edilen bir değerlendirme ölçeğidir.

Referanslar

REFERENCES / KAYNAKÇA

Akın, Hüseyin Bana Öğretmenini Söyle. İstanbul: Şule Yayınları, 2. Baskı, 2019.

Aksu, Mehdi. İslâm Tarihinde Gerçeğe Giden Yol. İstanbul: İstanbul Matbaa/Mücellit, 2003.

Belaslatinas, Perfectus. Kurbağa Manastırı/Abbatia Ranae, çev. Kemal Gözler. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 2021.

Câmî, Mevlânâ Abdurrahman. Peygamberlik Müjdeleri/Şevâhidü’n-Nübüvve, İstanbul: Bedir Yayınları, 1976.

De Blij, Harm. Coğrafya Neden Önemlidir/Hiç Olmadığı Kadar, çev. Fatma Yavaş - Baki Kaya. Ankara: Hece Yayınları, 2019.

Derveze, İzzet. Kur’anü’l-Mecid/Kur’an’ı Anlamada Bir Yöntem Çalışması, çev. Vahdettin İnce. İstanbul: Ekin Yayınları, 1997.

Eaton, Gai. Kalenin Kralı/Modern Dünyada İnsanın Tercih ve Sorumluluğu, çev. Birol Çetinkaya. İstanbul: İz Yayıncılık, 2000.

Ferngren, Gary B. (edt.), Batı Geleneğinde Bilim ve Din Tarihi. İstanbul: Say Yayınları, 2016.

Güngör, Fethi. Muttaki Mütefekkir Cevdet Said. İstanbul: Çıra Genç Yayınları, 2019.

Gürkan, Emrah Safa. Bunu Herkes Bilir/Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar. İstanbul: Kronik Yayınları, 5. Baskı, 2020.

Han, Fethullah. Kur’ân ve Kâinat Ayetleri/Allah, Kâinat ve İnsan, çev. Safiye Gülen - Oya Morçay. İstanbul: İnkılâb Yayınları, 1998.

İsfahanî, Râgıb. Mutluluğun Kazanılması/Tafsilü’n-Neşeteyn ve Tahsilü’s-Saadeteyn, çev. Mustafa Solmaz. İstanbul: Sufi Yayınları, 3. Baskı, 2020.

Kılıç, Emrullah. Ahlak ve Medeniyet/Ralph Barton Perry’nin Ahlaki Medeniyet Teorisi. Ankara: Elis Yayınları, 2022.

Le Gall, André. Anksiyete ve Kaygı/L’anxiété et l’angoisse, çev. İsmail Yerguz. Ankara: Dost Yayınları, 2006.

Mcintyre, Lee. Hakikat Sonrası, çev. Mehmet Fahrettin Biçici. İstanbul: Tellekt Yayınları, 2019.

Mezghani, Ali. Tamamlanmamış Devlet/Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu, çev. Ahmet Arslan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

Okumuş, Namık Kemal. Dogmatik Uyku/Din, Bilim ve Tanrı Zihniyetinin Kökenlerine Dair. Ankara: Araştırma Yayınları, 2021.

Okumuş, Namık Kemal. Dost Ateşinde Pişmek/Te’vil ve Tefsir Arasında Müslüman Zihin. Ankara: Araştırma Yayınları, 2019.

Okumuş, Namık Kemal. Ömer Müslümanlığı/Yaşayan Dindarlığın İlke, Adalet ve Ahlâk Bazlı Analizi. Ankara: Araştırma Yayınları, 2023.

Özkan, Ercüment. Dünden Yarına Dünya. Ankara: Anlam Yayınları, 2005.

Özkan, Ercüment. Dünden Yarına Türkiye. Ankara: Anlam Yayınları, 2005.

Songür, Hasan. Allah Rızası A. Ş./Korsan Tarikat, Korsan Şeyh. Ankara: Hitabevi Yayınları, 2021.

Storr, Anthony. Sahte Peygamberler Yalan Cemaatler/Bazıları Deli Ama Hepsi Aynı, çev. Aslı Day. İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2020.

Türker, Ömer. Anlamı Tamamlamak/İslam Düşünce Geleneğinin Anadolu Coğrafyasındaki Bileşenleri. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Okumuş, N. K. (2023). Gün Ve Geleceği Iskalama Tercihinin Aşkın Formu: Kutsal Gelenek Perspektifi. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(1), 24–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.8057481