İnsandan Hayvana Ve Hayvandan İnsana Mağduriyetin Medyadaki Sunumunun Sosyolojik Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10429361

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, İnsan, Hayvan, İnsan Hakları, Hayvan Hakları, Mağduriyet, Medya, T. A. Van Dijk Söylem Analizi

Özet

Dünyada ve Türkiye’de gündelik hayatın içinde en çok tartışılan konulardan biri de insandan kaynaklı hayvan mağduriyetleri ile hayvandan kaynaklı yaşanan insan mağduriyetleridir. İnsan ve hayvan arasında olan ilişki çok eski zamana dayanmaktadır. Eski Yunan’dan başlayarak daha ılımlı yaşanan insan-hayvan ilişkisi İlk Çağ’dan itibaren sorunlu bir ilişkiye dönüşmektedir. Özellikle Aristoteles ile başlayarak ve sonrasında birçok düşünür de devam ederek bu sorunlu ilişki hakkında çalışmalar ve incelemeler yapmıştır. Günümüzde de hala çalışmalar yapılmakta ve çözümler aranmaktadır. Bu bağlam içerisinde yapılan çalışma, 4 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Hacılar’da sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayarak yaşamını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer ile 4 bacağı ve kuyruğu kesilen köpek haberinin medyadaki sunumları dikkate alınarak gittikçe toplumsal bir problem haline gelen insan-hayvan ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada her iki olaydan sonra medyada çıkan haberler incelenmiş, bu haberler T. A. Van Dijk’in söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Haberlerin medyadaki sunumu, kullanılan görseller, başlıklar konuyla ilgili tarafların açıklamaları incelendiğinde hayvan temelli söylemin insan temelli söyleme göre daha baskın olduğu görülmüştür. Hayvan temelli söylemin haklar temelinde yapılandığı, aktivistler aracılığıyla gündemde tutulduğu, gerek halk gerekse siyasilerin gündeminde konunun canlı bir şekilde tartışıldığı görülmüştür. Diğer taraftan liseli gencin haberi medyada 4 bacağı ve kuyruğu kesilen köpek haberi kadar ilgi görmediği fark edilmiştir.

Referanslar

Aristoteles. Politika. çev. Mete Tuncay. İstanbul: Remzi Kitapevi, 1975.

Aristoteles. Retorik. çev. Mehmet H. Doğan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.

Aşar, Haluk. Hayvan Haklarına Yönelik Temel Görüşler ve Yanılgıları, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat

Fakültesi Felsefe Dergisi 0/30, (2018), 239-251.

Augustinus. İtiraflar. çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2010.

Berger, John. Hayvanlara Niçin Bakarız?. çev. Cevat Çapan. İzmir: Delidolu Yayıncılık, 2017.

Burgan, Ezgi. Faunaya Ağıt: Hayvan, Bir “Boğa Saldırısı”ndan “Adam Öldüren Boğa”ya, Doğu Batı Düşünce Dergisi (2017), 20(82).

Büyükkantarcıoğlu, Sakibe Nalan. “Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut: Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi”. Haberi Eleştirmek. ed. Ömer Özer. Konya: Literatürk Yayınları, 2010.

Canetti, Elias. Hayvanlar Üzerine. çev. L. Konca. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014.

Carter, Alan. A Radical Green Political Theory. Newyork: Routledge Press, 2013.

Cevizci, Ahmet. Aydınlanma Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayınları, 2008.

Deleuze, Gilles. Spinoz’a Üzerine On Bir Ders. Ankara: Öteki Yayınevi, 2000.

Derrida, Jasques. Gramatoloji. çev. İ. Birkan. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2014.

Descartes, Rene. Yöntem Üzerine Konuşma. çev. A. Timuçin ve Y. Timuçin. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1998.

Francione, Gary. Lawrence. Hayvan Haklarına Giriş. Çocuğunuz mu? Köpeğiniz mi.?. çev. Renan Akman – Elçin, Gen. Hayvan Hakları Dizisi: 2. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

Godlovitch, Stanley. Icebreakers: Environmentalism And Natural Aesthetics. Journal of Applied Philosophy. 11(1), (1994), 15-30.

Gökberk, Macit. Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.

Hail, Sturart. Söylem ve İdeoloji. çev. B. Çoban - Z. Özarslan. İstanbul: Su Yayınları, 2015.

Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman. çev. K. H. Ökten. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.

Hesiodos. Hesiodos Eseri ve Kaynakları. çev. Azra Erhat - Sabahattin Eyüboğlu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1977.

Ketenci, Taşkıner - Topuz, Metin. “Kant Ve Nietzsche’de İsteme Kavramı”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 0/8 (2009), 1-16.

Kant, Immanuel. Groundwork for the Metaphysics of Morals. çev. Allen W. Wood. Yale University Press, 2002.

Kant, Immanuel. Ethica: Etik Üzerine Dersler. çev. Oğuz Özügül. İstanbul: Pencere Yayınları, 2003.

Koyuncu, Emre. “Faunaya Ağıt: Hayvan, Acı Çekebilmek: Hayvan Meselesi Bağlamında Duyumsama Yetisinin Ahlaki Yankıları”. Doğu Batı Düşünce Dergisi (2017). (82).

Kymlicka Will. & Donaldson Sue. Zoopolis Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.

Leibniz. Monadoloji Metafizik Üzerine Konuşma. çev. A. Altınörs. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2011.

Neuman, W. Lawrence. Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Ankara: Yayın Odası Yayıncılık, 2017.

Olgun, Hakan. “Batı Felsefesinde Hayvanın Ahlaki Statüsü: Francione’nin Abolisyonizmi Üzerine Bir Değerlendirme”.

Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi 15/25, (2020), 3916-3948.

Paköz, Aslıhan Ece. “Aktör Ağ Teorisi İle Vernakülere Bakmak”. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi (AKSOS), 0/7, (2020), 9-15.

Regan, Tom. Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek. çev. S. Çağlayan. İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2007.

Rosenstand, N. (2012). The Moral Of The Story: An Introduction To Ethics. McGraw-Hill Higher Education.

Ryan, Derek. Hayvan Kuramı- Eleştirel Bir Giriş. çev. A. Alkan. İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2019.

Savaş, Türker. Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı: Felsefi Bakış-Nesnel Bakış, Hayvansal Üretim 50/1, (2009), 54-61.

Solak, Ömer. “Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi”. Akademik Bakış Dergisi 26 (2011), 1-14.

Singer, Peter. Hayvan Özgürleşmesi, çev. H. Doğan. İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık, 2005.

Steiner, G. Anthropocentrism and Its Discontents. New York: Columbia University Press, 2010.

Svendsen, Lars. Hayvanları Anlamak, İstanbul: Redingot Yayınları, 2019.

Ülgen, Güncel Oğulcan. “Aristoteles’te ve Derrida’da Hayvan Sorusu”. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Van Dijk, Teun. A. New Analysis: Case Studies of International and National News in the Press. New Jersey: Lawrence

Erlbaum Associates Publishers, 1988.

Warnock, Geoffrey. J. Contemporary Moral Philosophy. In New Studies in Ethics (pp. 421-503). Palgrave: London. 1974.

Zeybek, Sezai Ozan. Türkiye’nin Yakın Tarihinde Hayvanlar. İstanbul: Nota Bene Yayıncılık, 2020.

Mağdur Köpekle Alakalı Haber Siteleri

A Haber. “Cumhurbaşkanlığı'ndan Sakarya'da patileri kesilen yavru köpekle ilgili açıklama” (16 Haziran 2018). https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/06/16/cumhurbaskanligindan-sakaryada-patileri-kesilen-yavru-kopekle-

ilgili-aciklama

A Haber. “Türkiye'yi ayağa kaldıran yavru köpek olayında ilk gözaltı” (16 Haziran 2018). https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/06/16/turkiyeyi-ayaga-kaldiran-yavru-kopek-olayinda-ilk-gozalti-1529168649

Beyaz Gazete. “Bacakları kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili gözaltı” (16 Haziran 2018). http://beyazgazete.com/haber/2018/6/16/bacaklari-kesilen-yavru-kopegin-olumuyle-ilgili-gozalti-4541170.html

Bianet. “Yavru Köpek Cinayetinde Tutuklama” (17 Haziran 2018). https://m.bianet.org/bianet/hayvan-haklari/198238-yavru-kopek-cinayetinde-tutuklama

Bursadabugün. “Uzuvları kesilerek ölen yavru köpek olayında gözaltı!” (16 Haziran 2018). https://www.bursadabugun.com/haber/uzuvlari-kesilerek-olen-yavru-kopek-olayinda-gozalti-971661.html

Congar, Kerem. “Bacakları kesilen yavru köpek, siyasetin gündemini de değiştirdi – VİDEO”. Euronews (18 Haziran 2018). https://tr.euronews.com/2018/06/18/turkiye-yi-yasa-bogan-yavru-kopek-siyasilerin-de-gundemine-oturdu

Cumhuriyet. “Yavru köpek vahşeti soruşturmasında yeni gelişme” (16 Haziran 2018). https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yavru-kopek-vahseti-sorusturmasinda-yeni-gelisme-998869

Diken. “Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı” (15 Haziran 2018). http://www.diken.com.tr/bacaklari-kesilmis-halde-bulunan-yavru-kopek-kurtarilamadi/

Evrensel. “Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen İ.M. tutuklandı” (17 Haziran 2018). https://www.evrensel.net/haber/354990/sapancada-kopegin-olumune-neden-oldugu-iddia-edilen-i-m-tutuklandi

Gazete Duvar. “Bacakları kesilen yavru köpek için kepçe operatörü gözaltına alındı” (16 Haziran 2018). https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/06/16/devlet-bahceli-hayvan-katilleriyle-mutlaka-hesaplasacagiz/

Gzt. “Yavru köpeğin ayaklarının kesilmesine neden olan kepçe operatörü gözaltına alındı” (16 Haziran 2018). https://www.gzt.com/jurnalist/turkiyeyi-ayaga-kaldiran-olayla-ilgili-validen-flas-aciklama-3389727

Haberler.com. “Bacakları Kesilerek Hayatını Kaybeden Köpeğin Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu” (16 Haziran 2018). https://www.haberler.com/bacaklari-kesilerek-hayatini-kaybeden-kopegin-10954363-haberi/

Haberler.com. “Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Kalın, Bacakları ve Kuyruğu Kesilen Köpek İçin Devreye Girdi” (16 Haziran 2018). https://www.haberler.com/bacaklari-kesilen-kopek-yavrusu-ile-ilgili-yeni-10953625-haberi/

Haberler.com. “Kepçeyle Üzerinden Geçtiği Köpeğin 4 Ayağını ve Kuyruğunu Kesen Operatör Serbest!” (26 Haziran 2018). https://www.haberler.com/yavru-kopegin-olumuyle-ilgili-tutuklanan-kepce-10987760-haberi/

Habertürk. “Son dakika: Siyasilerden Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili art arda açıklamalar” (16 Haziran 2018). https://www.haberturk.com/son-dakika-sakarya-da-bacaklari-kesilen-yavru-kopekle-ilgili-vali-den-aciklama-

Haber61. “Yavru köpeğin 4 bacağının kesilerek öldürülmesine siyasilerden tepki” (16 Haziran 2018). https://www.haber61.net/gundem/yavru-kopegin-4-bacaginin-kesilerek-oldurulmesine-siyasilerden-

h325209.htmlOnedio. “Sakarya'da Bacakları ve Kuyruğu Kesilip Ormana Atılan Yavru Köpek Hayatını Kaybetti” (14

Haziran 2018). https://onedio.com/haber/sakarya-da-bacaklari-ve-kuyrugu-kesilip-ormana-atilan-yavru-kopek-

hayatini-kaybetti-827415

Haber61. “Vicdanlar isyan etti! 4 bacağı ve kuyruğu kesilen yavru köpek kurtarılamadı” (15 Haziran 2018). https://www.haber61.net/yasam/vicdanlar-isyan-etti-4-bacagi-ve-kuyrugu-kesilen-yavru-kopek-kurtarilamadi-h325185.html

Milliyet. “4 ayağı kesilmiş olarak bulunmuştu! Korkunç şüphe...” (15 Haziran 2018). https://www.milliyet.com.tr/gundem/4-ayagi-kesilmis-olarak-bulunmustu-korkunc-suphe-2689194

Mynet. “Bacakları kesilen yavru köpek İstanbul'da ameliyat edilecek” (16 Haziran 2018). https://www.mynet.com/bacaklari-kesilen-yavru-kopek-istanbulda-ameliyat-edilecek-110104197232

NTV. “Sakarya'da bacakları kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı” (17 Haziran 2018). https://www.ntv.com.tr/turkiye/sakaryada-bacaklari-kesilen-yavru-kopegin-olumuyle-ilgili-kepce-operatoru-gozalt,KEyY5PEAekeeJ7Xc6mWEEQ

Sabah. “Son Dakika Haber: Bacakları kesilen yavru köpek vahşetinde flaş gelişme!” (16 Haziran 2018). https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/06/16/son-dakika-haber-bacaklari-kesilerek-olume-terk-edilen-kopek-vahsetinde-flas-gelisme

Sanal Basın. “4 ayağı kesilen köpek öldü”. https://www.sanalbasin.com/4-ayagi-kesilen-kopek-oldu-25584665/ (16 Haziran 2018).

Sözcü. “Ayakları kesilen köpek vahşetinde yeni gelişme! Vali suçluyu buldu” (16 Haziran 2018). https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/vali-sucluyu-buldu-is-makinesi-2469085/

Sputnik. “Sakarya'da 4 patisi kesilmiş halde bulunan yavru köpek öldü: Vali 'Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye emir verdim' dedi” (16 Haziran 2018). https://tr.sputniknews.com/turkiye/201806161033885411-sakarya-valisi-uzuv-kopek-olum-is-makinesi/

TRT Haber. “4 ayağı kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı” (16 Haziran 2018). https://www.trthaber.com/haber/turkiye/4-ayagi-kesilmis-halde-bulunan-yavru-kopek-kurtarilamadi-370178.html

T24. “Bacakları kesilen yavru köpek olayında tutuklanan kepçe operatörünün ifadesi ortaya çıktı” (21 Haziran 2018). https://t24.com.tr/haber/bacaklari-kesilen-yavru-kopek-olayinda-tutuklanan-kepce-operatorunun-ifadesi-ortaya-cikti,656235

Yenişafak. “Bacakları kesilen köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner konuştu” (16 Haziran 2018). https://www.yenisafak.com/gundem/bacaklari-kesilen-kopege-ilk-mudahaleyi-yapan-veteriner-konustu-3358318

Mağdur Mehmet’le Alakalı Haber Siteleri

A Haber. “Kayseri Hacılar'daki mahalle sakinleri konuştu! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk öldü” (05 Ocak 2019). https://www.ahaber.com.tr/yasam/2019/01/05/kayseri-hacilardaki-mahalle-sakinleri-konustu-sokak-kopeklerinin-saldirdigi-cocuk-oldu

Diken. “14 yaşındaki liseliyi köpeklerin öldürdüğü kesinleşti” (07 Ocak 2019). https://www.diken.com.tr/14-yasindaki-liseliyi-kopeklerin-oldurdugu-kesinlesti/.

Gazete2023. “liseli iki gence köpek saldırısı 1 ölü 1 yaralı” https://www.gazete2023.com/guncel-yasam/liseli-iki-gence-kopek-saldirisi-1-olu-1-yarali-h84175.html (6 Ocak 2019).

Gazete.red. “Çocuğu köpek mi parçaladı” https://gazete.red/cocugu-kopek-mi-parcaladi/ (Erişim 04 Mayıs 2021).

F5 Haber. “Kayseri'deki köpek saldırısının ardından o eve baskın yapıldı!” (05 Ocak 2019). https://www.f5haber.com/gundem/kayserideki-kopek-saldirisinin-ardindan-o-eve-baskin-yapildi-1072142

Hürriyet. “Son dakika: Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 2 liseliden 1'i öldü” (04 Ocak 2019). https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-kayseride-sokak-kopeklerinin-saldirdigi-2-liseliden-1i-oldu-41073087

Haberler.com. “Köpeğin Saldırması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Yaşadığı Mahallenin Sakinleri Konuştu” (4 Ocak 2019). https://www.haberler.com/kopegin-saldirmasi-sonucu-hayatini-kaybeden-gencin-11607753-haberi/

Habertürk. “Kayseri'de feci olay! Sokak köpekleri iki liseliye saldırdı” (04 Ocak 2019). https://www.haberturk.com/kayseri-de-feci-olay-sokak-kopekleri-iki-liseliye-saldirdi-2281738

İHA. “Kayseri’de köpeğin saldırdığı çocuğun hayatını kaybetmesi” (04 Ocak 2019). https://www.iha.com.tr/kayseri-haberleri/kayseride-kopegin-saldirdigi-cocugun-hayatini-kaybetmesi-2197913/

Karar. “Köpek saldırısında hayatını kaybeden liseli Mehmet Özer toprağa verildi” (05 Ocak 2019). https://www2.karar.com/guncel-haberler/kopek-saldirisinda-hayatini-kaybeden-liseli-mehmet-ozer-topraga-verildi-1080977

Kayseri Haber. “HACILAR´DA SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ!” (04 Ocak 2019). http://www.kayserihaber.com.tr/haber/hacilarda-sokak-kopegi-dehseti-37015.html

Kayserim.net. “Hacilarda köpek saldırısına uğrayan 2 çocuktan 1i hayatını kaybetti” https://www.kayserim.net/hacilarda-kopek-saldirisina-ugrayan-2-cocuktan-1i-hayatini-kaybetti/ (5 Ocak 2019).

Kayseritempo.org. “Kayseri’de köpek vahşeti 1 öğrenci öldü” https://www.kayseritempo.org/kayseride-kopek-vahseti-1-ogrenci-oldu-723917.html (04 Mayıs 2021).

Linehaber. “Kayseri’de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti” (04 Ocak 2019). https://www.linehaber.com.tr/kayseride-sokak-kopekleri-saldirisi-lise-ogrencisi-mehmet-ozer-hayatini-kaybetti/

Manisahaberleri.com “Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu” (07 Ocak 2019).

https://www.manisahaberleri.com/genel/kopeklerin-parcaladigi-liseli-gencin-kesin-olum-nedeni-belli-oldu-

h94474.html

Memurlar.net. “Kayseri'deki köpek saldırısı için resmi açıklama” (07 Ocak 2019), Erişim Tarihi: 04.05.2021.

https://www.memurlar.net/haber/800834/kayseri-deki-kopek-saldirisi-icin-resmi-aciklama.html

Milligazete. “Resmi açıklama geldi! Özer köpek saldırısı sonucu mu öldü?” (07 Ocak 2019). https://www.milligazete.com.tr/haber/1776477/resmi-aciklama-geldi-ozer-kopek-saldirisi-sonucu-mu-oldu

Mynet. “Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti” (04 Ocak 2019). https://www.mynet.com/kayseri-de-sokak-kopekleri-saldirisi-lise-ogrencisi-mehmet-ozer-hayatini-kaybetti-110104700264

Onedio. “Liseli Mehmet'in Ölümüyle İlgili Başsavcılıktan Açıklama: 'Sahipsiz Köpek Saldırısına Maruz Kaldığı Anlaşılmıştır'” (07 Ocak 2019). https://onedio.com/haber/liseli-mehmet-in-olumuyle-ilgili-bassavciliktan-aciklama-

sahipsiz-kopek-saldirisina-maruz-kaldigi-anlasilmistir-856369

Oran, Hulusi. “Sokak Köpekleri Dehşet Saçtı” Ermenekinsesi (04 Ocak 2019) https://www.ermenekinsesi.com/sokak-kopekleri-dehset-sacti/14272/

Posta. “Sokak köpekleri saldırdı: 1 ölü 1 yaralı” (04 Ocak 2019). https://www.posta.com.tr/sokak-kopekleri-saldirdi-1-olu-1-yarali-2079774

SonDakika.com “Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti” (04 Ocak 2019). https://www.sondakika.com/haber/haber-kayseri-de-kopegin-saldirdigi-cocugun-hayatini-11607588/

Sputnik. “Resmi açıklama geldi: Liseli Mehmet, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş” (07 Ocak 2019). https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901071036962698-resmi-aciklama-ogrenci-kopek-saldirisi-hayatini-kaybetti/

Takvim. “Mehmet Özer köpeklerin saldırısı sonucu mu öldü? Başsavcılık açıkladı” (07 Ocak 2019). https://www.takvim.com.tr/guncel/2019/01/07/mehmet-ozer-kopeklerin-saldirisi-sonucu-mu-oldu-bassavcilik-

acikladi

Vatan. “Köpek saldırısında ölen Mehmet'in cenazesinde gerginlik” (05 Ocak 2019).

https://www.gazetevatan.com/kopek-saldirisinda-olen-mehmet-in-cenazesinde-gerginlik-1231662-gundem/

Diğer İnternet Kaynakları

Altunay, Gül. “Türk Hukukunda Hayvan Hakları”. Özgün Law. https://www.ozgunlaw.com/makaleler/turk-hukukunda-hayvan-haklari-650 (27 Nisan 2020).

BBC News. “4 Nisan Sokak Hayvanları Günü: Türkiye'de sokak hayvanları ne durumda ve neden tartışılıyor?” (2 Nisan 2022). https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60947128

muhaz.org. “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Diğer Gelişmiş Ülkelerde” (27 Temmuz 2018). http://muhaz.org/avrupa-birligi-ulkeleri-ve-diger-gelismis-ulkelerde.html

HAYTAP, Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu. "Biz Kimiz?" (10 Mayıs 2021). www.haytap.org

İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı”. Erişim 13 Nisan 2023. https://tarim.ibb.istanbul/tr/haberler/4572/ibbden-sokak-hayvanlari-calistayi

Hürriyet. “Kısırlaştırma sayısı yetersiz kalıyor” (30 Mayıs 2019). https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sokak-hayvanlari-artiyor-cunku-kisirlastirma-

sayisiyetersizkaliyor41231105#:~:text=Ankara'da%20toplam%2091%20bin,bin%20509%20sokak%20hayvan%C4%B1%20bulunuyor.%E2%80%9D

RG, Resmi Gazete. “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”. (17 Mart 2020).

Sivil Sayfalar. “22 Milyon 735 bin 267 İşkence, 3 milyon 36 bin 175 Cinsel Şiddet” (09 Nisan 2021). https://www.sivilsayfalar.org/2021/04/09/22-milyon-735-bin-267-iskence-3-milyon-36-bin-175-cinsel-siddet/

TRT Haber. “Alman şirketinden araştırma: Yılda 35 bin kişi köpek saldırılarında ölüyor” (26 Aralık 2021). https://www.trthaber.com/haber/dunya/alman-sirketinden-arastirma-yilda-35-bin-kisi-kopek-saldirilarinda-oluyor-

html

Yeniakit. “ Gündem 'Başıboş köpek pandemisi'ni kimse umursamıyor! 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti” (19 Ağustos 2022). https://www.yeniakit.com.tr/haber/basibos-kopek-pandemisi-teror-estiriyor-5-ayda-16-kisi-hayatini-kaybetti 1683933.html

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, B., & Erkol, M. (2023). İnsandan Hayvana Ve Hayvandan İnsana Mağduriyetin Medyadaki Sunumunun Sosyolojik Analizi. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 418–444. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429361