Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12546645

Anahtar Kelimeler:

Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Güven, İş Tatmini, Örgütsel Sinizm

Özet

Bu çalışmanın amacı, örgütsel güvenin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolünü incelemektir. Çalışma, günümüzde büyük bütçelerle ve nitelikli işgücüyle desteklenen ve halk sağlığını korumada en önemli sektör olan sağlık sektöründe yürütülmüştür. Çalışmanın amacına uygun olarak anket formları hazırlanmış ve anketler, Adıyaman ilinde ve ilçelerinde çalışan 300 kişiye basit tesadüfi örnekleme yoluyla dağıtılmıştır. Anketlere 270 kişi cevap vermiştir. Eksik ve/ya hatalı cevaplanan 16 anket formu değerlendirilmemiştir. Böylece 254 anket değerlendirilmiş ve araştırmanın amacına uygun olarak test edilmiştir. Veri analizi için IBM SPSS 25, Amos 23 ve Excel programları kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, örgütsel sinizm iş tatminini olumsuz olarak etkilemektedir. Örgütsel güven ile iş tatmini arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak örgütsel güven ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracı bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde analiz sonuçlarını derlenmiştir ve literatürdeki benzer çalışmaların tespitleriyle kıyaslanmıştır. Literatür taramasında, örgütsel güvenin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolünün daha önce incelenmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma, örgütsel davranış literatüründe yeni ve özgün bir çalışma olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Referanslar

Abraham, Rebecca. “Organizational Cynicism: Bases sand Consequences”. Genetic, Social and General Psychology Monographs 3/126 (2000), 269-292.

Akın, Uğur. “The Relationship between Organizational Cynicism and Trust in Schools: A Research on Teachers”. Education and Science, 40/181 (2015), 175-189. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4721

Andersson, Lynne M. “Employee cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework”. Human Relations 49 (1996), 1395-1418. https://doi.org/10.1177/001872679604901102

Archimi, Carolina Serrano vd. “How Perceived Corporate Social Responsibility Affects Employee Cynicism: The Mediating Role of Organizational Trust”. Journal of Business Ethics 151 (2018), 907–921. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3882-6

Arslan, Ayşe - Şimşek, Güntekin. “Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Aydın Turist Rehberleri Odası’na Kayıtlı Olan Profesyonel Turist Rehberleri Örneği”. Journal of Travel and Tourism Research 13 (2018), 115-134.

Aruoren, Emmanuel Ejiroghene vd. “Mediating Effect of Organizational Trust on the Nexus between Organizational Justice and Knowledge Sharing: An Empirical Investigation”. Journal of Management Information and Decision Sciences 24-6 (2021), 1-14.

Arı, Yılmaz. “Bir İnsanlık Suçu Ve Soykırım Trajedisi: İsrail’in Filistinlilere Uyguladığı Devlet Terörü Nedeniyle Yargılanması Gerektiğine Dair Bir Değerlendirme”. Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi 5 (Aralık 2023), 22-44. https://doi.org/10.61216/darulhadisdergisi.1392165

Arı, Yılmaz. “A Crime against Humanity and the Tragedy of Genocide: An Evaluation That Israel Should Be Sued for State Terrorism against Palestinians”. çev. Mustafa Turan. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/2 (Dec. 2023), 445-465. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429568

Aslam, Usman vd. “Organizational Cynicism and Its Impact on Privatization (Evidence from Federal Government Agency Of Pakistan)”. Transforming Government: People, Process and Policy 9-4 (2015), 401-425.

Atalay, Mustafa Özgün vd. “Effect of Perceived Organizational Support and Organizational Trust on Young Academics’ Organizational Commitment”. Argumenta Oeconomica 48-1 (2022), 201-233. DOI: 10.15611/aoe.2022.1.09

Avram, Eugen vd. “Perceived Safety Climate and Organizational Trust: The Mediator Role of Satisfaction”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 187 (2015), 679 – 684.

Azeez, Rasheed Olawale vd. “Job Satisfaction, Turnover Intention and Organizational Commitment”. BVIMSR’s Journal of Management Research, 8-2 (2016), 102-114.

Aziri, Briken. “Job Satisfaction: A Literature Review”. Management Research and Practice 3-4 (2011), 77-86.

Bernerth, Jeremy B. vd. “Justice, Cynicism, and Commitment. A Study Of İmportant Organizational Change Variables”. The Journal Of Applied Behavioral Science 43-3 (2007). 303-326.

Bidarian, Shabnam - Parivash, Jafari. “The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Trust”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47 (2012), 1622 – 1626.

Biswas, Soumendo - Kapil, Kanwal. “Linking Perceived Organizational Support and Organizational Justice to Employees’ In-Role Performance and Organizational Cynicism through Organizational Trust: A Field Investigation in India”. Journal of Management Development, 36-5 (2017), 696-711. DOI 10.1108/JMD-04-2016-0052

Cetin, Sabahattin vd. “The Impact of Organizational Justice and Trust on Knowledge Sharing Behaviour”. Upravlenets/ The Manage, 13-3 (2022), 30-45. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-3

Dean, W. James vd. “Organizational Cynicism”. The Academy Of Management Review 23 (1998), 341–352.

Demircan, Nigar - Ceylan, Adnan. “Örgütsel Güven Kavram: Nedenleri ve Sonuçları”. Yönetimi ve Ekonomi, 10-2 (2003), 139-150.

Doğan, Edip vd. “Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma”. Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2-1 (2020), 68-78.

Erarslan, Seher vd. “Effect of Organizational Cynicism and Job Satisfaction on Organizational Commitment: An Empirical Study on Banking Sector”. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 23 (2018), 905-922.

Eser, Aşkın - Öngen Bilir, Burcu. “İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması”. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3-3 (2019), 229-239.

Fard, Parastoo Gashtasebi - Karimi, Fariba. “The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University”. International Education Studies, 8 (2015), 219-227.

Güçer, Evren - Demirdağ, Şerif. Ahmet. “Organizational Trust and Job Satisfaction: A Study on Hotels”. Business Management Dynamics, 4-1 (2014), 12-28.

Kalağan, Gamze - Güzeller, Cem Oktay. “Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi”. 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı. 87-94. Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi.

Hayes, Andrew. F. “Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium”. Communication Monographs 76 (2009), 408–420. DOI: 10.1080/03637750903310360

Hayes, Andrew F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: The Guilford Press, 2. Baskı, 2018.

Judge, Timothy A. vd. “Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics”. Journal of Applied Psychology 85-2 (2000), 237-249.

Kahya, Cem. “Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatminin Aracılık Etkisi”. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2-3 (2013), 34-46.

Kaya, İlke. “Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Geliştirilen Bir İş Tatmin Ölçeği”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7-2 (2007), 355-372.

Khan, Rukaiza vd. “Effect of Continuance Commitment and Organizational Cynicism on Employee Satisfaction in Engineering Organizations”. International Journal of Innovation Management and Technology 7-4 (2016), 141-146.

Koç, Hakan - Yazıcıoğlu, İrfan. “Relationship between Trust in Director and Work Satisfaction, Comparison Of State And Private Sectors”. Journal of Doğuş University, 12-1 (2011), 46-57.

Laschinger, Heather K. Spence - Finegan, Joan. “Using Empowerment to Build Trust and Respect in the Workplace: A Strategy for Addressing the Nursing Shortage”. Nursing Economics, 23-1 (2005), 6-13.

Lee, Choong Ki vd. “The Impact of CSR On Casino Employees’ Organizational Trust, Job Satisfaction, and Customer Orientation: An Empirical Examination of Responsible Gambling Strategies”. International Journal of Hospitality Management 33 (2013), 406–415.

Masterson, Suzanne S. “Integrating Justice and Social Exchange: The Differing Effects of Fair Procedures and Treatment of Work Relationships”. Academy of Management Journal 43 (2000), 738-748.

Mayer, Roger. C. vd. “An Integrative Model of Organizational Trust”. The Academy of Management Review, 20-3 (1995), 709-734.

Mishra, P. K. “Job Satisfaction”. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 14-5 (2013), 45-54.

Mousa, Mohamed. “The effect of Cultural Diversity Challenges on Organizational Cynicism Dimensions A Study from Egypt”. Journal of Global Responsibility, 9-3 (2018), 280-300.

Nafei, Wageeh A. “The Effects of Organizational Cynicism on Job Attitudes an Empirical Study on Teaching Hospitals in Egypt”. International Business Research 7-6 (2013), 52-69.

Özdemir, Mahmut - Çetiner, Nurcan. “Akıllı Telefon Bağımlılığının Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13-2(2021), 1679-1694. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1223

Özkul, Ramazan vd. “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21-82 (2022), 584-602.

Özler, Derya. E. vd. “Does the Cynicism Contaminate in Organizations with Distrustfulness?”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2-2 (2010), 47-57.

Perry, Ronald D. “Organizational Trust, Trust in the Chief Executive and Work Satisfaction”. Public Personnel Management 36-2 (2007), 165-179.

Pirson, Michael - Malhotra, Deepak. “Foundations of Organizational Trust: What Matters to Different Stakeholders?”. Organization Science 22-4 (2011), 1087-1104.

Polat, Soner “The Impact of Teachers’ Organizational Trust Perceptions on Organizational Cynicism Perception”. Educational Research and Reviews 8-16 (2013), 1483-1488. DOI: 10.5897/ERR2013.1529

Polat, Mustafa. Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması: Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2009.

Qian, Yuxia - Jian, Guowei. “Ethical Leadership and Organizational Cynicism: The Mediating Role of Leader-Member Exchange and Organizational Identification”. Corporate Communications: An International Journal 25-2 (2020), 207-226.

Ramli, Abdul Haeba. “Compensation, Job Satisfaction and Employee Performance in Health Services”. Business and Entrepreneurial Review 18-2 (2018), 177-186.

Reyhanoğlu, Metin - Yılmaz, Harun. “Örgütsel Güvenin Sağlamasında Sinizmin Etkisi: Havalimanı Güvenlik Memurları Örneği”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19-2 (2017), 297-317.

Rousseau, Denise. M. vd. “Not So Different after all: A cross-Discipline View of Trust”. Academy of Management Review 23 (1996), 393-404.

Saari, Lisa M. vd. “Employee Attitudes and Job Satisfaction”. Human Resource Management 43 (2004), 395-407.

Scott, Kristyn vd. “The Cynical Subordinate: Exploring Organizational Cynicism, LMX, and Loyalty”. Personnel Review 49-8 (2020), 1731-1748.

Shockley-Zabalak, Pamela vd. “Organizational Trust: What it Means, Why it Matters”. Organizational Development Journal 18-4 (2000), 35–48.

Simha, Aditya vd. “The Moderated Relationship between Job Burnout and Organizational Cynicism”. Management Decision 52-3 (2014), 482-504.

Sulea, Coralia vd. “Interpersonal Mistreatment at Work and Burnout among Teachers”. Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior 16-4 (2012), 553-570.

Thomas, Nobin - Gupta, Sonakshi. “Organizational Cynicism – What every Manager Needs to Know”. Development and Learning in Organizations 32-2 (2018), 16-19.

Usikalu, Olamiposi vd. “Organizational Trust, Job Satisfaction and Job Performance among Teachers in Ekiti State, Nigeria”. Elixir Leadership Mgmt. 81 (2015), 31787-31791.

Uyar, Burcu - Zafer Güneş, Demet. “Ortaokullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7-3 (2019), 121–128.

Uysal, H. Tezcan - Yıldız, Mehmet Selami. “Effect of Work Psychology on the Organizational Cynicism for Employee Performance”. The Journal of International Social Research 7-29 (2014), 835-849.

Vanhala, Mika vd. “Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment”. Knowledge and Process Management 23-1 (2016), 46-61. DOI: 10.1002/kpm.1497

Yu, Ming-Chuan vd. “An Empirical Study on the Organizational Trust, Employee-Organizational Relationship and Innovative Behavior from the Integrated Perspective of Social Exchange and Organizational Sustainability.” Sustainability 10/3 (2018), 1-14. https://doi.org/10.3390/su10030864

Zeinabadi, Hassanreza - Salehi, Keyvan. “Role of Procedural Justice, Trust, Job Satisfaction, and Organizational Commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of Teachers: Proposing a Modified Social Exchange Model”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011), 1472–1481.

Zhu, Yanhan. “A Review of Job Satisfaction”. Asian Social Science 9/1 (2013), 293-298.

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, E. (2024). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 2(1), 236–256. https://doi.org/10.5281/zenodo.12546645