Kültürleşme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10372235

Anahtar Kelimeler:

Din Sosyolojisi, Kültürleşme, Kente Uyum, Geçerlik, Güvenirlik

Özet

Tarih boyunca insanlar, çok farklı nedenlerle (savaş, doğal afet, ekonomik vb.) bireysel ya da kitlesel olarak farklı coğrafyalara göç etmişlerdir. Göç sonucunda farklı kültürler temasa geçtiğinde, bireyler ve topluluklar kültürleşme adı verilen bir süreçle birbirlerinin kültürlerini etkilemekte hem göçmenlerin hem de ev sahibi bireylerin yaşamları göç öncesine göre farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Declan T. Barry (2001) tarafından geliştirilen EAAM (the East Asian Acculturation Measure) adlı ölçeğin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. Barry’nin kültürleşme ölçeği asimilasyon, bütünleşme, ayrışma ve marjinalleşme olmak üzere dört boyut üzerinden 6 başlıktan (evlilik, kültürel gelenekler, dil, sosyal etkinlikler, arkadaşlar ve müzik) oluşmaktadır. Yapı geçerliliğine yönelik gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, özgün ölçekte bulunan dört boyutlu modelin geçerliliğini desteklemiştir. Kültürleşme ölçeği ve alt boyutları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kültürleşme Ölçeği ve alt boyutları arasında anlamlı bir korelasyon katsayısı bulunması ölçeğin alt boyutlarının benzer yapıları ölçtüğünü göstermektedir. Analiz sonuçları, ölçeğin dört boyutlu özgün yapısının göçmenlerin kültürleşme düzeyini belirleme konusunda geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Referanslar

Barry, Declan. T. “Development of a new scale for measuring acculturation: The East Asian Acculturation Measure”. Journal of Immigrant Health, 3(4), (2001), 193-197.

Berry, John W. “Immigration, Acculturation, and Adaptation”. Applied Psychology, 46(1), (1997), 5-34.

Berry, John W. “A Psychology of Immigration”. Journal of Social Issues, 57(3), (2001), 615-631.

Berry, John W. “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”. International Journal of Intercultural Relations, 29(6), (2005), 697-712.

Berry, John W., & Sam, David L. “Acculturation and Adaptation. Handbook of Cross-Cultural Psychology”, 3(2), (1997), 291–326.

Berry, John W. vd. (ed.) Kültürlerarası Psikoloji: Araştırma ve Uygulamalar. çev. (Ed.) Leman Pınar Tosun). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı; İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Baran Ofset, 8. Baskı, 2007.

Göçmez, Ensar. Afganistan’dan Gelen Göçmen Özbeklerin Sosyo-Kültürel ve Dini Hayatları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Hatay İli Ovakent Beldesi Örneği. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Göçmez, Ensar. Sürekli Göç, Kente Uyum, Kimlik ve Din: Zeytinburnu Afganistan Özbekleri. Konya: Çizgi Kitabevi, 2022.

Hortaçsu, Nuran. Ben Biz Siz Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler. İmgeKitabevi, 2007.

Horenczyk, Gabriel. “Cultural Identities, Perceived Discrimination, and Adaption: Immigrant Adolescents in Israel”. Studies in Language and Language Education. Ed. Irit Kupferberg & Anat Stavans, 395-410.Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press: 2008.

Karagöz, Yalçın. SPSS ve AMOS23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

Özdemir, Yalçın. Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Anababanın Çocuk Yetiştirme Stilleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktoraz Tezi, 2009.

Seçer, İsmail. SPSS ve LİSREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık, 2015.

Stevens, James. P. Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. (Fourth Edition). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum Association: 2002.

Zafer, Ayşenur Bilge. “Göç Çalışmaları İçin Anahtar Bir Kavram Olarak Kültürleşme”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17/30, (2016). 75-92.

Zorlu, Fulya & Ünübol, Hüseyin. “The Multidimensional Orientation Toward Dying And Death Inventory: Validity And Reliability in a Turkey Sample”. Anatolian Journal of Psychiatry, 19/2, (2018). 39-46.

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Göçmez, E., & Çelik, C. (2023). Kültürleşme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 318–336. https://doi.org/10.5281/zenodo.10372235